Napisz swoją opinię
Wybierz kategorię
Podaj temat
Opisz szczegóły  
Podaj adres email  
Wiadomość została wysłana
Dziękujemy za przesłanie opinii.

Rejestracja | Logowanie |   pl   en

Regulamin portalu

Świadczenia usług w Serwisie z dnia 27.09.2014


§1.Postanowienia Ogólne

Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu dostępnego pod adresem

http://www.confection24.com

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu www.confection24.com

2. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem http://www.confection24.com, którego

właścicielem jest firma SUIE ME spółka z ograniczona odpowiedzialnością (KRS 0000422067 ),

z siedzibą w Warszawie, 00­511 przy ul.Solec 81B/A­51, NIP 113­285­59­40

3. Administrator – osoba lub podmiot zarządzająca i prowadząca całość lub poszczególne strony

Serwisu, działające z upoważnienia Właściciela: Lemat sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63, 00­116

Warszawa,, KRS 0000502227, NIP 8952028843

4. Konto – osobisty profil użytkownika w serwisie, uprawniający do określonej w regulaminie

serwisu aktywności. Serwis umożliwia użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń.

4. Ogłoszeniodawca – użytkownik posiadający konto w serwisie, mający uprawnienia do

zamieszczania ogłoszeń w serwisie.

5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w serwisie.

6. Konto – osobisty profil użytkownika w serwisie, uprawniający dookreślonej w regulaminie

serwisu aktywności.

7. Serwis umożliwia użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń.

8. W celu korzystania z usług świadczonych przez serwis należy posiadać komputer podłączony

do sieci Internet, wyposażony w najnowsza wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer,

Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, obsługującą Java Script.

9. Serwis nie może być wykorzystywany do działań sprzecznych z przepisami obowiązującego

prawa. Zakazane jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących przedmiotów, którymi obrót jest

niedozwolony, ogłoszeń o charakterze towarzyskim (erotycznym) oraz mającym na celu obrót

tkankami ludzkimi.


§2.Rejestracja w serwisie

1.Ogłoszeniodawca rejestruje się w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2. Formularz rejestracyjny zawiera następujące dane:Adres e­mail oraz hasło.

3. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą podają: Numer Identyfikacji Podatkowej,

Adres e­mail, Imię i nazwisko, Adres korespondencyjny, dodatkowo użytkownik może podać swój

numer telefonu.

4.Rejestracja wymaga potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie na link

wygenerowany przez serwis, przesłany na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

5.W przypadku niepotwierdzenia rejestracji w ciągu 7 dni konto użytkownika jest usuwane.

6. Rejestracja w serwisie oznacza zawarcie umowy pomiędzy Administratorem, a użytkownikiem,

zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych

w regulaminie.

7.Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika na otrzymywanie informacji

handlowych na adres e­mail podany w czasie rejestracji.

10. Każdy użytkownik, po rejestracji ma możliwość utworzenia osobistego profilu serwisie, w

którym może zamieścić informacje o sobie, a także dodatkowe informacje kontaktowe.


§ 3. Ogólne warunki dla firm

1. Rejestracja odbywa się bezpłatnie.

2. W ramach serwisu confection24.com jego zarejestrowani użytkownicy, prowadzący

działalność gospodarczą, po opłaceniu abonamentu uzyskują, dostęp do panelu

administracyjnego, dzięki któremu możliwe staje się korzystanie z następujących funkcji:

­ składanie ofert

­ kontrola kompletności i zarządzanie ofertami

­ umieszczanie danych kontaktowych

­ wizytówka firmy w katalogu

­ dodanie banera na stronie confection24.com po uiszczeniu opłaty

3. Administrator nie odpowiada względem Użytkownika za wszelkie szkody poniesione przez

Użytkownika na skutek nieprawidłowego działania (bądź nie działania) serwisu

www.confection24.com w szczególności Operator nie odpowiada za zysk utracony przez

użytkownika.

4. Administrator nie odpowiada względem Użytkownika za wszelkie szkody poniesione przez

użytkownika na skutek uszkodzenia, awarii, zniszczenia lub utraty ofert.


§ 4.Dodawanie ogłoszeń

1. Dodawanie ogłoszeń wymaga posiadania potwierdzonego konta użytkownika.

2. . Dodanie ogłoszenia do serwisu jest bezpłatne.

3. Ogłoszenie dodane przez użytkownika może liczyć maksymalnie 1000 znaków.

4. Ogłoszenie prezentowane jest w serwisie przez 90 kolejnych dni, licząc od dnia zamieszczenia.

5. Dodając ogłoszenie użytkownik wskazuje czego ogłoszenie dotyczy oraz wybiera odpowiednią

kategorię.

6. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia, które dotyczy tego samego

przedmiotu itp. niezależnie od wybranej lokalizacji , kategorii.

7.Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

­Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami ,naruszają zasady moralno­etyczne

­Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu zlecenia itp..

­Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy,

zbliżenia piersi, pośladków lub krocza, Zawierają treści i zdjęcia uznawane za wulgarne itp.

­Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra

osobiste osób trzecich;

­Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii "Matrymonialne";

­Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

8. Informacje generowane przez serwis w sposób automatyczny mają charakter wyłącznie

poglądowy i wymagają od użytkownika dokonania stosownych korekt przed zatwierdzeniem do

publikacji.


§5.Dodatkowe opcje ogłoszeń

1. Zarejestrowani użytkownicy, prowadzący działalność gospodarczą, odpowiadający na

ogłoszenie może dodatkowo wykupić usługi dodatkowe w postaci abonamentu zgodnie z

cennikiem umieszczonym w serwisie, a także wykupić różnego rodzaju akcje o charakterze

promocyjnym.

§6.Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła i do nie udostępniania tych danych

osobom trzecim.

2. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu

realizowania usług oferowanych przez serwis, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych

potrzeb Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach

marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez Administratora.

4. Użytkownik ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do

zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

5. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy serwisu. Żądanie takie

jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie.

6. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem loginu i hasła przez

użytkownika osobom trzecim albo spowodowane przez działanie szkodliwego oprogramowania

na komputerze użytkownika.

7. Administrator nie przechowuje w bazie ,takich informacji jak adres ID .


§6. Odpowiedzialność

1. Za treść Ogłoszenia, w tym zmieszczone w nim zdjęcia, oraz jego zgodność ze stanem

faktycznym, przepisami, prawem i postanowieniami Regulaminu odpowiedzialność ponosi

Użytkownik.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakość, bezpieczeństwo ani legalność Towarów będących przedmiotem Ogłoszenia;

b) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników;

c) zdolność Użytkowników do realizacji transakcji dotyczących Towarów;

d) nienależyte wykonanie lub niewykonanie transakcji dotyczących Towarów na warunkach

określonych w Ogłoszeniu;

e) brak zainteresowania Ogłoszeniem;

f) realizację obowiązków Użytkownika wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Towaru;

g) działanie siły wyższej, w szczególności działanie systemów teleinformatycznych i urządzeń

wykorzystywanych do prowadzenia serwisu;

h) oświadczenia składane przez Użytkownika drugiej stronie transakcji.


§7. Postanowienia końcowe

1. Administrator nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń. Wyłączną odpowiedzialność w

tym zakresie ponosi ogłoszeniodawca.

2. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od administratora faktury drogą elektroniczną w

Panelu użytkownika lub na adres email w postaci pliku w formacie PDF, podany podczas

rejestracji.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być przesyłane pisemnie na

adres office@confection24.com. Okres rozpatrywania reklamacji ,wynosi 7 dni od jej otrzymania.

4. Użytkownik może samodzielnie zamknąć i usunąć swoje konto w serwisie.

5. Z ważnych przyczyn, związanych zwłaszcza z udostępnieniem nowych funkcji w serwisie

regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie użytkownicy i zleceniodawcy

informowani są komunikatem zamieszczonym w serwisie. Skorzystanie z usług serwisu po

dokonaniu zmiany w regulaminie oznacza jego akceptację.

6. W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach

świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

8. Językiem autentycznym niniejszego regulaminu jest język polski